รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
2.นางสาวนภาพร ใจสมุทร
45 45
2 B.M.W.จิตอาสา
สถานที่เรียน : หน้าเรือนกาญจนา
1.นางสาวเทวี ทาเหล็ก
25 25
3 Bangmod Jump Rope Club for excellence
สถานที่เรียน : สนามโดมเสาธง
1.นายธนภณ ฉันทวานิช
2.นายสมชาย ไชยดิษฐ์
45 48
4 Coding หรรษา
สถานที่เรียน : com3
1.นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง
2.นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
- - - 45 44
5 Content in tiktok สุดปัง
สถานที่เรียน : 236
1.นางสาวสุกานดา บัวคำ
2.นายศรีสุวรรณ โพธิน
45 45
6 Cover dance
สถานที่เรียน : 235
1.นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์
2.นายมาณุภพ แย้มบุญชู
45 44
7 Crosswords
สถานที่เรียน : 135
1.นางสาวสาธิกา คุตกาล
25 25
8 DIY Make up ฉบับ Homemade.
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง
25 25
9 English Game Apps
สถานที่เรียน : 132
1.นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
2.นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว
45 45
10 Games for the Brain (เกมฝึกสมอง)
สถานที่เรียน : 345
1.นายอัศวิน ดวงจิตร
25 25
11 Let’s sing!
สถานที่เรียน : 126
1.นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์
2.นายธนาคาร ฝอยทอง
- - 45 44
12 Movie club (ดูหนังกันไหม)
สถานที่เรียน : มินิเธียเตอร์ห้องสมุด
1.นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
25 25
13 PAT1:Mathtutor
สถานที่เรียน : 343
1.นางสาวญาดา คำเอี่ยม
- - - 25 24
14 You can do it,
สถานที่เรียน : 133
1.นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม
2.นางสาวนรีรัตน์ ทวีสุข
45 35
15 การ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip
สถานที่เรียน : com4
1.นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
2.นายเด่นศักดิ์ ทองแท้
45 44
16 การละเล่นทางภาษา
สถานที่เรียน : 234
1.นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา
25 22
17 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
สถานที่เรียน : 326
1.นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ
25 25
18 กิจกรรมนันทนาการ
สถานที่เรียน : หอประชุม
1.นายอนุชา ศรีลาลัย
25 24
19 กูรูสังคม
สถานที่เรียน : 223
1.นางธนัญภรณ์ ศรีแสง
2.นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง
45 45
20 เกมซ่า​ ท้าสมอง
สถานที่เรียน : 232
1.นางสาวดารารัตน์ บุญทศ
2.นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
- - - 45 42
21 ขยะในชุมชนสร้างอาชีพ
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวกรีเนตร แก้วเจริญ
- - - - - 25 25
22 คณะกรรมการนักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องประชุม1
1.นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม
2.นายชยพล น้อยบุญญะ
- - - - - 50 46
23 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 354
1.นางฉาย สุบงกช
2.นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
- - - 45 43
24 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : 346
1.นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี
2.นางสาวอิสริยา โหยกระโทก
45 45
25 คำคม คำขวัญ สร้างสรรค์สังคมไทย
สถานที่เรียน : 233
1.นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้
2.นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์
- - - 45 45
26 คุยเฟื่องเรื่องความขลัง
สถานที่เรียน : 215
1.นายไพฑูรย์ กลิ่นประยูร
25 22
27 จับกล้องส่องพระเครื่อง
สถานที่เรียน : ลานแผ่บารมี
1.นายพุทธิชัย ขวัญทอง
25 23
28 ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวธัญทิพย์ ติลังการณ์
2.นางสาวมณีรัตน์ อินทองคำ
45 46
29 เชิดสิงโตและมังกร
สถานที่เรียน : ลานธรรมฯ
1.นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
25 25
30 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 422
1.นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
25 25
31 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : 432
1.นายเกริกกุล เลาหะพานิช
25 30
32 ติวสอบสังคมมัธยมปลาย
สถานที่เรียน : 212
1.ครูปรียานุช ศรีสุขคำ
2.นายวิชญะ นารี
- - - 45 41
33 ถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวจีรภัทร ฟักขาว
2.นายศันสนะ เก่งการุณกิจ
45 44
34 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : 226
1.นางสาวเกศกนก วอนเจริญ
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์
45 45
35 ท่องโลกแดนมังกร
สถานที่เรียน : 344
1.นางสาวปารมี มากจ้อย
2.นางสาวปิยวรรณ ตาคำแสง
45 40
36 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 121
1.นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
- - - 25 20
37 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : 316
1.นางสาวพิชญาภัคค์ ตั้งจิตสิตเจริญ
2.นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
3.นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
60 48
38 นักลงทุน
สถานที่เรียน : 331
1.นายยศกร เรืองไพศาล
25 25
39 นักล่าเกียรติบัตรออนไลน์
สถานที่เรียน : com1
1.นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
- - - 25 25
40 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : หน้าอาคารICT
1.นายณรงศักดิ์ กัปกัลป์
2.นายประพาฬ แก้ววงษา
- - - 45 43
41 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : 421
1.นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
2.นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
45 48
42 บรรณารักษ์น้อยสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางลฎาภา ขันโพชา
- - - 25 26
43 บอร์ดเกม (Board Game)
สถานที่เรียน : 134
1.นางสาวจุฑามาศ จันทร์คำ
2.นายปรีดา นาครอง
45 45
44 บอร์ดเกมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 353
1.นางสาวกันต์ชนิสร จงศรีวัฒนพร
2.นางสาวชมพูนุท อารักษ์
45 40
45 เปิดโลกการท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : 224
1.นางสุพัตรา เชาวน์ชำนาญ
2.นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ
45 46
46 เปิดโลกอาชีพ
สถานที่เรียน : 336
1.นางวราภรณ์ จิตต์คง
25 26
47 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามโดมเวที
1.นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
2.นายเรวัตร อิ่มสำราญ
45 44
48 มดศิลป์วาดการ์ตูน
สถานที่เรียน : 431
1.นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
2.นายกฤษ บางศรี
45 45
49 มูเตลู
สถานที่เรียน : 123
1.นางสาวนวพร แก้วเปี้ย
2.นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
45 46
50 รอบรู้สู่ How to เที่ยวไทย
สถานที่เรียน : 214
1.นายเอกชัย ชินะตังกูร
25 21
51 รักษ์สุขภาพ
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางวาสนา ปิยะมาดา
25 27
52 รู้คิดวิเคราะห์
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุล
25 20
53 เลื่อนขนานสานสารพัน
สถานที่เรียน : 353
1.นางกาญจนา ไชยวงษ์
2.นายปฏิภาน พรหมรักษ์
45 45
54 วิถีพุทธ วิถีไทย
สถานที่เรียน : 356
1.นางวลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
25 22
55 วิทย์ทดลอง
สถานที่เรียน : 323
1.นางสาวเทพนภา สองสา
2.นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว
- - - 45 44
56 วิทยาศาสตร์ในของเล่น
สถานที่เรียน : 312
1.นางสุนิสา สายบัว
25 25
57 สไตล์AEC
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวกาญจนา ยาสมร
2.นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์
45 34
58 สวยจัง! ไปทำอะไรมา
สถานที่เรียน : 124
1.นางสาวปาริชาติ แก้วล้อม
2.นางสาวสมัชญา ปินตา
45 45
59 สะบัดแปรงแต่งหน้า
สถานที่เรียน : 322
1.นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
25 24
60 โสต PR วาไรตี้
สถานที่เรียน : ห้องประชุมสุกิจวรวัฒน์
1.นางสาวรังสิมา ไกรนรา
2.นางสาววรางคณา จันทร์มณี
45 42
61 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : com2
1.นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ
2.นายบริบูรณ์ พรมสว่าง
45 43
62 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 332
1.นางสาววิไล เกิดโมลี
2.นายวุฒิชัย ศรีประไหม
45 44
63 อย.น้อย
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวนันทวัน งามล้ำ
2.นายนิรมิต ภักดียิ่งยง
45 40