รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH เกมต่อสมการคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 342
1.นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
2.นางสาวนภาพร ใจสมุทร
40 40
2 Bangmod Jump Rope Club for excellence
สถานที่เรียน : อาคารอเนกประสงค์
1.นายธนภณ ฉันทวานิช
20 20
3 Coding หรรษา
สถานที่เรียน : อาคาร ICT ห้อง คอม 3
1.นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง
2.นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
40 40
4 Cover dance
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 235
1.นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์
2.นายมาณุภพ แย้มบุญชู
40 33
5 CROSSWORD 2020
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 135
1.นางสาวอทิตยา ศรีน้อย
25 23
6 D.I.Y (เราทำได้)
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 331
1.นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
2.นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุล
40 35
7 E-Sport
สถานที่เรียน : อาคาร ict ห้อง คอม 4
1.นายเด่นศักดิ์ ทองแท้
2.นายรัฐชา รัตนวรรณ์
47 47
8 English Game Apps
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 132
1.นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
2.นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว
40 36
9 English in Movies
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 131
1.นางสาวสาธิกา คุตกาล
20 20
10 Enjoy English ม. ต้น
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 131
1.นายกริช เศรษฐธาดา
- - - 20 16
11 How To เที่ยวไทย
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 212
1.นายเอกชัย ชินะตังกูร
20 20
12 Learn English with songs
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 126
1.นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์
2.นายธนาคาร ฝอยทอง
40 22
13 LOGIC
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 331
1.นางสาวนวพร แก้วเปี้ย
2.นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
40 38
14 Math Basic
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 122
1.นางสาวเทวี ทาเหล็ก
20 10
15 PAT 1 : Mathtutor
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 352
1.นางสาวญาดา คำเอี่ยม
20 20
16 Sudoku(ซูโดกุ) เกมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 343
1.นางสาวชมพูนุท อารักษ์
2.นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม
40 24
17 การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic strip)
สถานที่เรียน : อาคาร ICT ห้องคอม 1
1.นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
2.นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
41 41
18 การละเล่นทางภาษา
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 234
1.นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา
21 20
19 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 322
1.นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ
2.นางสาวอุไรพร ทองคำตอน
40 18
20 กูรูสังคม
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 225
1.นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง
2.นางสาวโสธยา พลอยมี
45 43
21 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 354
1.นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
21 21
22 คณิตพิชิต O-NET
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 123 ,อาคาร 3 ห้อง 353
1.นางกาญจนา ไชยวงษ์
2.นางสาวดวงกมล กลิ่นดี
40 38
23 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 346
1.นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี
2.นางสาวอิสริยา โหยกระโทก
40 34
24 คำขวัญเพื่อสรรค์สร้างสังคมไทย
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 233
1.นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้
2.นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์
40 43
25 คิดได้ทำได้
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 345
1.นางฉาย สุบงกช
2.นางพรหมพร หนูน้อย
40 28
26 คุณทำได้
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 133
1.นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม
20 20
27 เคมี - ซิจ้ะ
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 333-334
1.นางสาวภรณ์ทิพย์ คำเพียร
2.นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง
40 32
28 เครื่องบินพลังยาง
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 332
1.นายวุฒิชัย ศรีประไหม
20 20
29 ชีวะในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 326
1.นายยศกร เรืองไพศาล
20 20
30 เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 345
1.นายอัศวิน ดวงจิตร
- - 20 4
31 เชิดมังกร
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 421-422
1.นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
20 19
32 ซีนเด็ด…ภาษาหนัง (Movie Language)
สถานที่เรียน : อาคาร ICT ห้อง คอม 5
1.นางสาวณัฐทิตา รักษา
2.นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
45 41
33 โซนสบายใจ
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 236
1.นายนิรมิต ภักดียิ่งยง
2.นายไพฑูรย์ กลิ่นประยูร
21 21
34 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : อาคาร - ห้อง ดนตรี 2
1.นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
2.นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
42 40
35 ตะลุยโจทย์o-net ไทย - สังคม มัธยมปลายอย่างเข้มข้น
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 232
1.ครูเกศินี ทองทวี
2.ครูปรียานุช ศรีสุขคำ
40 9
36 ติวเข้มภาษาอังกฤษ ม.ต้น
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 134
1.นางสาวจุฑามาศ จันทร์คำ
2.นายปรีดา นาครอง
- - - 40 8
37 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 226
1.นางสาวเกศกนก วอนเจริญ
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์
44 43
38 ท่องโลกแดนมังกร
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 344
1.นางสาวปารมี มากจ้อย
2.นางสาวปิยวรรณ ตาคำแสง
40 40
39 ท่องโลกอาเซียน
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 212
1.นางสาวกาญจนา ยาสมร
2.นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์
40 41
40 ทักษะความรู้ขั้นสูงกีฬาเทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : อาคารอเนกประสงค์
1.นายอนุชา ศรีลาลัย
20 20
41 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 313
1.นางสาวพิชญาภัคค์ ตั้งจิตสิตเจริญ
2.นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
3.นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
4.นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
82 78
42 นักวิทยาศาสตร์น้อย
สถานที่เรียน : อาคาร – ห้อง -
1.นางสาววิไล เกิดโมลี
20 13
43 นาฏศิลป์โขน
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 421-422
1.นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
2.นายชยพล น้อยบุญญะ
40 38
44 บรรณารักษ์น้อยสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางลฎาภา ขันโพชา
- - - 20 21
45 เปิดโลกการท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 224
1.นางสุพัตรา เชาวน์ชำนาญ
2.นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ
41 41
46 เพื่อนที่ปรึกษา YC
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 336
1.นางสาวธัญทิพย์ ติลังการณ์
2.นางสาวมณีรัตน์ อินทองคำ
40 40
47 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามหลังคาโดม
1.นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
2.นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
3.นายเรวัตร อิ่มสำราญ
80 79
48 มดศิลป์ฉายแสง
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 431
1.นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
2.นายกฤษ บางศรี
40 40
49 รักษ์สุขภาพ
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 214
1.นางวาสนา ปิยะมาดา
20 20
50 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : สนามหลังคาโดม
1.นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
2.นายประพาฬ แก้ววงษา
- - - 300 234
51 เรารักชุมชนบางมด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวกรีเนตร แก้วเจริญ
20 20
52 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : อาคาร– ห้อง ดนตรี 1
1.นายเกริกกุล เลาหะพานิช
2.นายมนัส ธัญญากร
40 36
53 วิถีพุทธวิถีไทย
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 356
1.นางวลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
20 19
54 วิทย์ทดลอง
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 323
1.นางสาวเทพนภา สองสา
2.นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว
40 40
55 สนุกกับคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 352
1.นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม
20 10
56 สนุกกับวิทย์
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 324
1.นางสาวจีรภัทร ฟักขาว
2.นายศันสนะ เก่งการุณกิจ
40 40
57 สนุกหรรษาปริศนาภาษาไทย
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 232
1.นางสาวดารารัตน์ บุญทศ
2.นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
40 39
58 สมาธิเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้อง 222
1.ศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์
20 20
59 สวยจัง! ไปทำอะไรมา
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 132
1.นางสาวสมัชญา ปินตา
30 28
60 สังคมรอบรู้
สถานที่เรียน : อาคาร - ห้อง -
1.นางธนัญภรณ์ ศรีแสง
20 20
61 สื่อสร้างสรรค์แบ่งปันน้อง
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 126
1.นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
20 20
62 โสตทัศน์ศึกษาและประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชุมสุกิจวรวัฒน์
1.นางสาวรังสิมา ไกรนรา
2.นางสาววรางคณา จันทร์มณี
40 39
63 หมากฮอส
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 335
1.นางวราภรณ์ จิตต์คง
22 20
64 หางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 422
1.นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
20 20
65 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : อาคาร ICT ห้อง คอม 2
1.นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ
2.นายบริบูรณ์ พรมสว่าง
40 41
66 ไหมพรมพาเพลิน
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 312
1.นางสุนิสา สายบัว
20 15
67 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง บาติก,โรงอาหาร
1.นางสาวนันทวัน งามล้ำ
20 20
68 อาหารไทย
สถานที่เรียน : ห้อง Shop
1.นายพุทธิชัย ขวัญทอง
20 19