รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Cover Dance
สถานที่เรียน : 235
1.นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์
2.นายมาณุภพ แย้มบุญชู
40 40
2 กูรูสังคม
สถานที่เรียน : 225
1.นางธนัญภรณ์ ศรีแสง
2.นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง
3.นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม
40 40
3 A – Math
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
2.นางสาวนภาพร ใจสมุทร
40 40
4 Bangmod Jump rope Club for excellence
สถานที่เรียน : สนามโดม
1.นายธนภณ ฉันทวานิช
2.นายสมชาย ไชยดิษฐ์
40 40
5 BMW จิตอาสา
สถานที่เรียน : เรือนกาญจนา
1.นางสาวเทวี ทาเหล็ก
20 20
6 Board Game
สถานที่เรียน : 134
1.นางสาวจุฑามาศ จันทร์คำ
2.นายปรีดา นาครอง
40 40
7 coding หรรษา
สถานที่เรียน : คอม3
1.นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง
2.นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
- - - 40 40
8 Crossword
สถานที่เรียน : 125
1.นางสาวสาธิกา คุตกาล
20 20
9 DIY “เมคอัพฉบับโฮมเมด”
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวภรณ์ทิพย์ คำเพียร
2.นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง
40 40
10 DIY เราทำได้
สถานที่เรียน : 121
1.นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
2.นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุล
41 41
11 E-Sport
สถานที่เรียน : คอม5
1.นายเด่นศักดิ์ ทองแท้
2.นายรัฐชา รัตนวรรณ์
40 40
12 English Game Apps
สถานที่เรียน : 132
1.นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
2.นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว
40 40
13 Enjoy English ม.ต้น
สถานที่เรียน : 135
1.นายกริช เศรษฐธาดา
- - - 20 20
14 No-Bake Bakery
สถานที่เรียน : ห้อง shop หญิง
1.นายนิรมิต ภักดียิ่งยง
20 20
15 PAT 1 : Mathtutor
สถานที่เรียน : 352
1.นางสาวชมพูนุท อารักษ์
2.นางสาวญาดา คำเอี่ยม
- - - 40 30
16 We wanna be YouTubers
สถานที่เรียน : 126
1.นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์
2.นายธนาคาร ฝอยทอง
40 40
17 You are so beautiful
สถานที่เรียน : 124
1.นางสาวสมัชญา ปินตา
20 20
18 You can do it!(เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น)
สถานที่เรียน : 133
1.นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม
20 20
19 การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic strip)
สถานที่เรียน : คอม4
1.นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
2.นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
41 41
20 การละเล่นทางภาษา
สถานที่เรียน : 234
1.นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา
20 20
21 การแสดงทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 326
1.นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ
20 20
22 ขยะในชุมชนสร้างอาชีพ
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวกรีเนตร แก้วเจริญ
20 20
23 คณะกรรมการนักเรียน
สถานที่เรียน : 343
1.นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม
2.นายชยพล น้อยบุญญะ
41 31
24 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 354
1.นางฉาย สุบงกช
2.นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
- - - 40 40
25 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : 353
1.นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี
2.นางสาวอิสริยา โหยกระโทก
40 30
26 คำคม คำขวัญ สรรค์สร้างสังคมไทย
สถานที่เรียน : 233
1.นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้
2.นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์
40 40
27 จับกล้องส่องพระเครื่อง
สถานที่เรียน : ลานแผ่บารมี
1.นายพุทธิชัย ขวัญทอง
20 20
28 ชมรม How To เที่ยวไทย
สถานที่เรียน : 212
1.นายเอกชัย ชินะตังกูร
20 20
29 เชิดสิงโตและมังกร
สถานที่เรียน : ลานธรรม
1.นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
20 20
30 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 422
1.นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
2.นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
40 40
31 เตรียมสอบชีวะ
สถานที่เรียน : 331
1.นายยศกร เรืองไพศาล
- - - 20 20
32 ถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวจีรภัทร ฟักขาว
2.นายศันสนะ เก่งการุณกิจ
40 40
33 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : 226
1.นางสาวเกศกนก วอนเจริญ
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์
40 40
34 ท่องโลกแดนมังกร
สถานที่เรียน : 131
1.นางสาวปารมี มากจ้อย
2.นางสาวปิยวรรณ ตาคำแสง
40 40
35 ท่องโลกอาเซียน
สถานที่เรียน : 223
1.นางสาวกาญจนา ยาสมร
2.นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์
41 41
36 เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : 215
1.นายอนุชา ศรีลาลัย
20 20
37 เที่ยวไทยไปกับภาพ
สถานที่เรียน : 232
1.ครูเกศินี ทองทวี
2.ครูปรียานุช ศรีสุขคำ
40 40
38 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : 316
1.นางสาวพิชญาภัคค์ ตั้งจิตสิตเจริญ
2.นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร
3.นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
4.นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์
81 81
39 นักล่าเกียรติบัตรออนไลน์
สถานที่เรียน : คอม1
1.นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
- - - 20 20
40 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
2.นายประพาฬ แก้ววงษา
- - - 300 227
41 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : 421
1.นางศิริวรรณ อุทัยสาร์
2.นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
40 40
42 บรรณารักษ์น้อยสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางลฎาภา ขันโพชา
- - - 20 20
43 แบบรูปสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 332
1.นางสาววิไล เกิดโมลี
2.นายวุฒิชัย ศรีประไหม
40 40
44 ประชันฝีปาก
สถานที่เรียน : 213
1.นางสาวดารารัตน์ บุญทศ
2.นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
40 31
45 เปิดโลกการท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : 224
1.นางสุพัตรา เชาวน์ชำนาญ
2.นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ
40 40
46 เปิดโลกอาชีพ
สถานที่เรียน : 335
1.นางวราภรณ์ จิตต์คง
20 20
47 เพื่อนที่ปรึกษา YC
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวธัญทิพย์ ติลังการณ์
2.นางสาวมณีรัตน์ อินทองคำ
40 40
48 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามโดม
1.นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง
2.นายเรวัตร อิ่มสำราญ
40 40
49 มดศิลป์วาดการ์ตูน
สถานที่เรียน : 431
1.นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
2.นายกฤษ บางศรี
40 40
50 รักษ์สุขภาพ
สถานที่เรียน : 214
1.นางวาสนา ปิยะมาดา
20 20
51 เลื่อนขนานสานสารพัน
สถานที่เรียน : 346
1.นางกาญจนา ไชยวงษ์
2.นายปฏิภาณ พรหมรักษ์
40 23
52 วงโยธวาทิตประจำโรงเรียน
สถานที่เรียน : 432
1.นายกิตติภัค หนังสือ
2.นายเกริกกุล เลาหะพานิช
40 40
53 วรรณศิลป์
สถานที่เรียน : 314
1.นายศรีสุวรรณ โพธิน
20 20
54 วิถีพุทธวิถีไทย
สถานที่เรียน : 356
1.นางวลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
20 20
55 วิทย์ทดลอง
สถานที่เรียน : 323
1.นางสาวเทพนภา สองสา
2.นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว
40 40
56 วิทย์แล้วไปไหน
สถานที่เรียน : 123
1.นางสาวนวพร แก้วเปี้ย
2.นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
40 40
57 วิทยาศาสตร์กับของเล่น
สถานที่เรียน : 312
1.นางสุนิสา สายบัว
20 20
58 ศาสตร์แห่งการพับ Origami
สถานที่เรียน : 345
1.นางพรหมพร หนูน้อย
2.นายอัศวิน ดวงจิตร
40 40
59 สมาธิเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : 222
1.ชุติภา พุทธา
2.ศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์
20 20
60 สื่อสร้างสรรค์แบ่งปันน้อง
สถานที่เรียน : 322
1.นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
20 20
61 โสต PR วาไรตี้
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ
1.นางสาวรังสิมา ไกรนรา
2.นางสาววรางคณา จันทร์มณี
42 42
62 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : คอม2
1.นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ
2.นายบริบูรณ์ พรมสว่าง
42 42
63 อ.ย. น้อย
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวนันทวัน งามล้ำ
20 20
64 อาสาอิสระ
สถานที่เรียน : 236
1.นายไพฑูรย์ กลิ่นประยูร
20 20