รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์
2.นางสาวนภาพร ใจสมุทร
44 44
2 BMW จิตอาสา
สถานที่เรียน : เรือนกาญจนา
1.นางสาวเทวี ทาเหล็ก
2.นางสาวอทิตยา บุญแก้ว
- - - 44 44
3 Board Game (บอร์ดเกม) ม.ต้น
สถานที่เรียน : COM 1
1.นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ
- - - 22 22
4 Board Game (บอร์ดเกม) ม.ปลาย
สถานที่เรียน : COM 1
1.นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ
- - - 22 22
5 COVER DANCE
สถานที่เรียน : 223
1.นายมาณุภพ แย้มบุญชู
22 24
6 English game apps
สถานที่เรียน : 132
1.นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล
2.นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว
44 44
7 HOW TO เที่ยวไทย 2023
สถานที่เรียน : 212
1.นายเอกชัย ชินะตังกูร
22 22
8 Life Balance (Eat well, Sleep well, Do well)
สถานที่เรียน : 133
1.นางสาวกมลทิพย์ นาอุดม
2.นางสาวกิติยากรณ์ ธรรมละเอียด
44 44
9 MOVIE Club
สถานที่เรียน : มินิเธียเตอร์ห้องสมุด
1.นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย
- - - 22 23
10 Real Beauty
สถานที่เรียน : 322
1.นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง
22 22
11 Road to ROV
สถานที่เรียน : 331
1.นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์
- - - 22 22
12 Road to ROV junior
สถานที่เรียน : 331
1.นางสาวนวพร แก้วเปี้ย
- - - 22 22
13 Tiktokรักษ์ภาษา รู้คุณค่าร้อยกรองไทย
สถานที่เรียน : 236
1.นางอุไร เล็กวงษ์มณีพันธุ์
22 22
14 Variety Recap
สถานที่เรียน : 235
1.นางสาวดารารัตน์ บุญทศ
2.นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม
- - - 44 42
15 การ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip
สถานที่เรียน : คอม 4
1.นางสาวรัตนากร ศรีคุณ
2.นายเด่นศักดิ์ ทองแท้
- - - 44 43
16 การละเล่นทางภาษา
สถานที่เรียน : 234
1.นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา
22 22
17 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
สถานที่เรียน : 326
1.นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ
22 22
18 กูรูสังคม 1
สถานที่เรียน : 351
1.นางธนัญภรณ์ ศรีแสง
2.นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง
3.นางสาวอัมพิกา ยอดแก้ว
66 66
19 คนเล่นหุ้น
สถานที่เรียน : 123
1.นายยศกร เรืองไพศาล
- - 22 23
20 คิดส์คณิต
สถานที่เรียน : 354
1.คุณครูอริสมันต์ ผิวทน
2.นางสาวอภิญญา นาคโสภณ
- - - 44 41
21 เครื่องหอมไทย
สถานที่เรียน : 316
1.นายณัฐกมล เถาน้อย
- - 20 20
22 โค้ดดิ้งหรรษา
สถานที่เรียน : COM3
1.นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง
- - - - - 20 20
23 งานประดิษฐ์เก๋เก๋
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวกรีเนตร แก้วเจริญ
- - - 22 22
24 จับกล้องส่องพระ
สถานที่เรียน : ลานแผ่บารมี
1.นายณัฏฐชัย เกิดไกรชัยวัฒน์
2.นายพุทธิชัย ขวัญทอง
44 45
25 จิตวิทยาทายใจ
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวธัญทิพย์ ติลังการณ์
2.นางสาวสุชีรภรณ์ แทนสง่า
- - 44 44
26 ชุมนุมลูกมดรักษ์สุขภาพ
สถานที่เรียน : 214
1.นางวาสนา ปิยะมาดา
- - 22 22
27 เชิดสิงโตและมังกร
สถานที่เรียน : ลานธรรม
1.นายยุทธการ นทีทิพยเนตร
- - 22 21
28 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : 346
1.นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี
2.นางสาวอิสริยา โหยกระโทก
44 44
29 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 422
1.นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์
25 25
30 ตะกร้อพาเพลิน
สถานที่เรียน : สนามโดม
1.นายสมชาย ไชยดิษฐ์
- - - - - 22 22
31 ติวเข้มภาษาอังกฤษ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 134
1.นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม
2.นางสาวจุฑามาศ จันทร์คำ
- - - 44 28
32 ถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวจีรภัทร ฟักขาว
2.นายศันสนะ เก่งการุณกิจ
44 44
33 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : 226
1.นางสาวเกศกนก วอนเจริญ
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์
44 44
34 ท่องโลกแดนมังกร
สถานที่เรียน : 131 และ 344
1.นางสาวปารมี มากจ้อย
2.นางสาวปาริชาติ แก้วล้อม
3.นางสาวอารีรัตน์ ไตรยวงค์
66 66
35 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ใต้ฐานพระพุทธชินราช
1.นางสาวพิชญาภัคค์ ตั้งจิตสิตเจริญ
- - - 22 22
36 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : 421
1.นางสาวฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี
2.นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์
44 43
37 บรรณารักษ์น้อยสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางลฎาภา ขันโพชา
- - - 20 20
38 บางมดเรดิโอ
สถานที่เรียน : ห้อง 135
1.นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์
22 22
39 ปิงปองขั้นเทพ
สถานที่เรียน : หอประชุมโรงเรียน
1.นายอนุชา ศรีลาลัย
- - - - - 22 21
40 เปิดโลกการท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : 224
1.นางสุพัตรา เชาวน์ชำนาญ
2.นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ
- - - 44 40
41 เปิดโลกอาชีพ
สถานที่เรียน : 336
1.นางวราภรณ์ จิตต์คง
- - - - 22 20
42 พืชไฮโดรโปรนิกส์
สถานที่เรียน : 332
1.นางสาววิไล เกิดโมลี
2.นายวุฒิชัย ศรีประไหม
44 45
43 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามโดม-ICT
1.นายธภัทร์ ถิ่นทิพย์
2.นายภุชงค์ เจริญศรีหัศนา
44 44
44 มดศิลป์วาดการ์ตูน
สถานที่เรียน : 431
1.นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต
2.นางสาวอธิชา ปิยะกมลนิรันดร์
44 44
45 มากระโดดเชือกกันเถอะ
สถานที่เรียน : สนามโดม-เวที
1.นายธนภณ ฉันทวานิช
- - - 22 20
46 รอบรู้เรื่องไทยไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 225
1.นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุล
22 22
47 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : สนามโดม
1.นายประพาฬ แก้ววงษา
- - - 22 20
48 ลายมือสื่อชีวิต
สถานที่เรียน : 232
1.นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์
2.นางสาวสุกานดา บัวคำ
3.นายศรีสุวรรณ โพธิน
66 68
49 วิจารณ์หนังฟังเพลง
สถานที่เรียน : 233
1.นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้
2.นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์
- - - 44 47
50 วิถีพุทธ วิถีไทย
สถานที่เรียน : 356
1.นางวลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
2.นายชยพล น้อยบุญญะ
44 44
51 วิทย์ทดลอง
สถานที่เรียน : 323
1.นางสาวเทพนภา สองสา
2.นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว
- - - 44 41
52 วิทยาศาสตร์ในภาพยนต์
สถานที่เรียน : 312
1.นางสุนิสา สายบัว
- - - 22 22
53 สไตล์AEC
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวกาญจนา ยาสมร
2.นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์
44 45
54 สนุกกับเคมี
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวชนัดดา จิตต์สว่าง
2.นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง
44 44
55 สบาย สบาย
สถานที่เรียน : 121
1.นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล
- - - 22 22
56 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องประชุมบางมด 1
1.นายไพฑูรย์ กลิ่นประยูร
- - - - - 20 54
57 สวยจังไปทำอะไรมา
สถานที่เรียน : 215
1.นางสาวสมัชญา ปินตา
22 30
58 หมากล้อมชิงเมือง
สถานที่เรียน : 345
1.นางสาวกันต์ชนิสร จงศรีวัฒนพร
2.นางสาวชมพูนุท อารักษ์
44 44
59 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : Com2
1.ครูวรกิตติ กำแพงเมือง
2.นายบริบูรณ์ พรมสว่าง
44 45
60 อย.น้อย
สถานที่เรียน : Shop
1.นางสาวนันทวัน งามล้ำ
2.นายนิรมิต ภักดียิ่งยง
44 44
61 อยากจะร้องดัง ๆ (Karaoke)
สถานที่เรียน : ห้องประชุมสุกิจวรวัฒน์
1.นางสาวรังสิมา ไกรนรา
2.นางสาววรางคณา จันทร์มณี
44 44
62 โอริกามิ
สถานที่เรียน : 343
1.นางกาญจนา ไชยวงษ์
2.นางสาวญาดา คำเอี่ยม
44 44
63 โอลิมปิกสังคม
สถานที่เรียน : 222
1.ครูปรียานุช ศรีสุขคำ
2.นายวิชญะ นารี
- - - 44 44