ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"เข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม