ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน